Diccionario: Español  - Filipino / Tagalo

Diksiyunaryong: fILIPINO - KASTILA

Spanish Language course + Dictionary + Audio vocabulary trainer

Paperback with threadbinding, Size: 115*180*24 mm, Pages: 378 Weight: 451 gr.

20,00 €

  • Sold Out

You can pay through

 

We deliver worldwide

 

Shipping with

 Aprender! Español

 

El curso de lenguaje intensivo con lecciones claramente estructuradas y explicaciones gramaticales detalladas y un diccionario.

 

Extra: 1 entrenador de vocabulario de audio

Nivel: A1 a B2

Magaaral! Kastila

 

Ang masinsinang kurso sa wika na may malinaw na nakaayos aralin at detalyadong balarila paliwanag at isang diksiyunaryo.

 

Ekstra: 1 audio bokabularyo tagapagsanay

 

Antas: A1 sa B2


No es posible dominar una lengua sin comprender su sistema de reglas. Esto vale tanto para la lengua materna como para cualquier lengua extranjera.

 

Este libro es un curso ideal para principiantes y avanzados, especialmente para hablantes de Tagalo que quieren aprender los conceptos básicos de la lengua española rápidamente.

Ang bararila ng Wikang Kastila ay hindi nalalayo sa mga bararila ng iba pang mga Wikang Romaniko tulad ng Italyano, Pranses at iba pa.

 

Ang aklat na ito ay isang perpektong kurso para sa mga nagsisimula. Ang mga araling ito ay makatutulong sa iyo na matutong magsalita ng Kastila sa maikling panahon.


Este libro tiene 480 páginas con dos capítulos.

 

Capítulo 1:

Diccionario: Filipino - Español

- con 21 lecciones

 

Capitulo 2:

La gramática española

- con 42 lecciones

 

El curso se ofrece en inglés y tagalo.

Ang aklat na ito ay naglalaman ng 480 mga pahina na may dalawang kananata.

 

Kananata 1:

Diksiyunaryong: Filipino - Kastila

 - na may 21 mga aralin

 

Kananata 2 :

Ang balarila ng Espanyol

- na may 42 mga aralin

 

Ang kurso ay inaalok sa Ingles at Tagalog.


Tabla de contenidos: Nilalaman:

Capítulo I

Diccionario:                                 Filipino - Español

No sólo la gramática de una lengua es importante, un gran vocabulario es otra necesidad de expresarse correctamente.

 

 

Este diccionario español - filipino contiene las 50.000 palabras más usadas en español y filipino que son esenciales para la comunicación cotidiana.

 

 

Fácil de entender explicaciones y definiciones.

 

Junto con el significado de la palabra, el diccionario también proporcionará ejemplos del uso.

 

Este rico vocabulario contiene palabras utilizadas en la vida cotidiana.

 

Los equivalentes de Pilipino que se han derivado de palabras españolas o inglesas se han incorporado para enriquecer el Lenguaje Pilipino de hoy.

 

 

Los equivalentes españoles han sido elegidos por su precisión y sencillez de significado.

 

La ortografía de las palabras filipinas está en conformidad con las reglas de la gramática oficial publicada por el Instituto de Lengua Nacional del Departamento de Educación.

Kananata I

Diksiyunaryong:                         FILIPINO - KASTILA

Hindi lamang ang balarilang isang wika ay mahalaga, din ng isang malaking bokabularyo ay mahalaga upang ipahayag ang iyong sarili nang tama.

 

Ang diksiyunaryong ay nagpapakita ng higit-kumulang 50.000 salita at pangungusap, karaniwan ay ang mga salitang madalas ginagamit sa pang-araw-araw na buhay at marami pang iba.

 

Madaling maunawaan ang paliwanag ng mga salita at mga kahulugan.

 

Kasama ang ibig sabihin ng mga salita, ang diksyunaryo ay nagbibigay rin ng mga halimbawa ng paggamit.

 

Ang mayamang bokabularyo naglalaman ng mga salita na ginagamit sa araw-araw na buhay. Ang aklat na ito ay ang kauna-unahang diksiyunaryo ng mga pinagtambal na wikang Kastila at Filipino, at layunin nito na makatulong lalo na sa mga Filipinong naninirahan sa mga bayan na ang wikang pambansa ay Kastila.

 

Ang Kastila equivalents ay pinili na ginagamit para sa kanilang katumpakan at pagiging simple sa kahulugan bilang sa araw-araw na pag-uusap.

 

Pilipino-equivalents, nagmula sa Espanyol o Ingles salita o ang vernaculars ay kinuha kasama ang kanyang Kolloquialismus upang mapagbuti Pilipino wika ngayon.

 

Ang ispeling ng mga salita Pilipino ay sumusunod sa mga panuntunan ng mga opisyal na inilathala ng Institute of National Language ng Department of Education.

 


Algunos ejemplos del diccionario: Ang ilang mga halimbawa mula sa diksyunaryo:

Se agregan al diccionario lecciones que dividen la palabra grupos en eg. 'El cuerpo' o 'los animales' para facilitar un aprendizaje de esto.

 

Además, el sistema numérico español, la hora, la fecha, los meses, las semanas, los días, las medidas, los pesos y el tiempo se explican detalladamente en algunas secciones.

 

También hay una sección con interjecciones tagalo - español, que son indispensables para una comunicación animada.

Idinagdag sa diksyunaryo ay mga aralin ang mga parirala nahahati sa halimbawa 'Ang katawan' o 'ang mga hayob' upang pangasiwaan ang isang malaman na ito.

 

Sakop din nang mas detalyado sa bawat seksyon sa Kastila sistema ng mga numero, ang oras, petsa, buwan, linggo, araw, sukat, timbang at ang lagay ng panahon.

 

Din diyan ay isang seksyon na may mga pahayag Tagalog - Kastila kung saan ay mahalaga para sa isang malusog na komunikasyon. 


Algunos ejemplos: Ilang mga halimbawa:

Capitulo II:

La gramática española para estudiantes de habla filipino / Tagalo.

Este libro es un buen curso para principiantes que quieren aprender lo esencial de la lengua española. El curso está en inglés.

 

Un resumen completo de la gramática española con las reglas más importantes.

 

Este libro es un curso ideal para principiantes y avanzados, especialmente para hablantes de Tagalo que quieren aprender los conceptos básicos de la lengua española rápidamente.

 

Este curso es equivalente al nivel A1 - B2 en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

 

Este libro enseña la moderna hablado y escrito estándar gramática española y tiene 42 lecciones de gramática.

 

Cada lección comienza con las propiedades simples de una lección de gramática y luego siga las difíciles.

 

Todas las frases de ejemplo se traducen en tagalo.

 

Un libro de gramática española claramente organizado y visualmente atractivo que presenta las estructuras principales de la lengua española en forma compacta.

Kananata II:

Ang balarila ng Espanyol para sa mga pilipino.

Ang balarila ng Wikang Kastila madaling intindihin pagsasalin sa Ingles at Tagalog.

 

Nilalaman rin nito ang isang buod ng balarila at talatinigang Kastila, at ng pagbilang.

 

Ang isang komprehensibong buod ng Kastilang balarila. Sa lahat ng mga mahalagang patakaran at istrukturang panggramatika.

 

Ang kursong ito ay depende sa antas A1 - B2 ng Karaniwang European Framework ng Sanggunian para sa Wika.

 

Ang aklat na ito may 42 aralin na tutulong sa pagpapaunlad sa inyong kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, at pagsulat.

 

Ang kursong ito ay maaaring gamitin ng kapwa nagsisimula at nakahihigit na mga estudyante sa Kastila.

 

Ang mga aralin ay hindi masyadong kahirapan para sa mga nagsisimulang estudyante o hindi masyadong magaan para sa mga nakahihigit na estudyante.

 

Lahat halimbawang parirala ay isinalin mula sa Aleman sa Tagalog.

 

Puwede rin itong gamitin ng mga estudyante na gustong mag-aral ng walang tagapagturo.

 

Subalit, matututo ka ng mas mabuting pagbigkas kung ikaw ay magsasanay sa loob ng dalawang oras bawat linggo ng may guro sa Kastila.


Ejemplos de la gramática: Mga halimbawa mula sa balarila:

Entrenador de vocabulario Audio: Filipino – Español

El CD de audio tiene alrededor de 1.500 palabras, pronunciadas por hablantes nativos.

El CD de audio filipino - español proporciona un entrenamiento eficaz de vocabulario - escuchar y repetir.

 

Ampliar su vocabulario y practicar su pronunciación.

 

 

Tagapagsanay na Audio:           filipino - kastila

Ang audio cd ay naglalaman ng 1500 mga salita at mga pangungusap sinasalita ng katutubong nagsasalita.

 

Ang mga pangunahing audio CD ay nagbibigay ng epektibong bokabularyo pagsasanay - pakikinig at pag-uulit.

 

Palawakin ang iyong bokabularyo at sanayin ang iyong pagbigkas.


Contenido del CD de audio: Nilalaman ng audio CD: Content of the audio CD:

Diccionario audio Filipino – Español - tagalo

1 MGA PANGNGALAN - SUSTANTIVOS

2 MGA PANG-URI - ADJECTIVOS

3 MGA PANG-ABAY - ADVERBIOS

4 MGA PANDIWA - VERBOS

5 ANG KATAWAN - EL CUERPO

6 MGA HAYOP - ANIMALES

7 MGA PRUTAS - FRUTAS


Runs on Windows, 10 / 8 / 7 / Vista and XP.