Dictionnaire: Philippin – Français

Diksiyunaryong: FILIPINO - PRANSES

Dictionnaire: Philippin – Français

Paperback with threadbinding, Size: 148*210*26 mm, Pages: 404 Weight: 360 gr.

20,00 €

  • Sold Out

You can pay through

 

We deliver worldwide

 

Shipping with

 Apprendre! Français

 

Le cours de langue intensif avec des leçons clairement structurées et des explications grammaticales détaillées et un dictionnaire.

 

Supplémentaire: 1 entraîneur audio du vocabulaire

Niveau: A1 à B2

Magaaral! Pranses

 

Ang masinsinang kurso sa wika na may malinaw na nakaayos aralin at detalyadong balarila paliwanag at isang diksiyunaryo.

 

Ekstra: 1 audio bokabularyo tagapagsanay

 

Antas: A1 sa B2

 


Il n’est pas possible de bien maîtriser une langue sans entrer dans son système grammatical. Cela vaut pour la langue maternelle comme pour toute langue étrangère.

 

Ce livre est un cours idéal pour les débutants et avancés, en particulier pour les locuteurs du tagalog qui veulent apprendre rapidement les bases de la langue française.

Ang bararila ng Wikang Pranses ay hindi nalalayo sa mga bararila ng iba pang mga Wikang Romaniko tulad ng Italyano, Espanyol, Portugues at iba pa.

 

Ang aklat na ito ay isang perpektong kurso para sa mga nagsisimula.  Ang mga araling ito ay makatutulong sa iyo na matutong magsalita ng Aleman sa maikling panahon.


Ce livre a 548 pages et est subdivisé en deux chapitres.

 

Chapitre 1:

Dictionnaire: philippin - français

-avec 21 leçons

 

Chapitre 2:

La grammaire française

- Avec 41 leçons

 

Le cours est offert en anglais et le tagalog.

Ang aklat na ito ay naglalaman ng 548 mga pahina na may dalawang kananata.

 

Kananata 1:

Diksiyunaryong: Filipino - Pranses

 - na may 21 mga aralin

 

Kananata 2 :

 Ang balarila ng Pranses

- na may 41 mga aralin

 

Ang kurso ay inaalok sa Ingles at Tagalog.


Table des matières:  Nilalaman :

Chapitre I

Dictionnaire:   philippin - français

Non seulement la grammaire d'une langue est importante, un grand vocabulaire est nécessaire de s'exprimer correctement.

 

Ce dictionnaire français - philippin contient les 50.000 mots les plus utilisés en français et philippin qui sont essentiels pour la communication de tous les jours.

 

Facile à comprendre des explications de mots et des définitions.

 

Avec le sens du mot, le dictionnaire fournira également des exemples d'utilisation.

 

Ce vocabulaire riche contient des mots utilisés dans la vie quotidienne.

 

Les équivalents français ont été choisis pour leur précision et leur simplicité dans la signification utilisée dans la conversation quotidienne.

 

Pilipino équivalents qui ont été dérivés de mots espagnols ou anglais ont été incorporés pour enrichir la langue Pilipino d'aujourd'hui.

 

L'orthographe des mots philippins est conforme aux règles de la grammaire officielle publiées par l'Institut de Langue Nationale du Département de l'Education.

 

 

Kananata I

Diksiyunaryong: FILIPINO - PRANSES

Hindi lamang ang balarilang isang wika ay mahalaga, din ng isang malaking bokabularyo ay mahalaga upang ipahayag ang iyong sarili nang tama.

 

Ang diksiyunaryong ay nagpapakita ng higit-kumulang 50.000 salita at pangungusap, karaniwan ay ang mga salitang madalas ginagamit sa pang-araw-araw na buhay at marami pang iba.

 

Madaling maunawaan ang paliwanag ng mga salita at mga kahulugan.

 

Kasama ang ibig sabihin ng mga salita, ang diksyunaryo ay nagbibigay rin ng mga halimbawa ng paggamit.

 

Ang mayamang bokabularyo naglalaman ng mga salita na ginagamit sa araw-araw na buhay. Ang aklat na ito ay ang kauna-unahang diksiyunaryo ng mga pinagtambal na wikang Pranses at Filipino, at layunin nito na makatulong lalo na sa mga Filipinong naninirahan sa mga bayan na ang wikang pambansa ay Pranses.

 

Ang Pranses equivalents ay pinili na ginagamit para sa kanilang katumpakan at pagiging simple sa kahulugan bilang sa araw-araw na pag-uusap.

 

Pilipino-equivalents, nagmula sa Espanyol o Ingles salita o ang vernaculars ay kinuha kasama ang kanyang Kolloquialismus upang mapagbuti Pilipino wika ngayon.

 

Ang ispeling ng mga salita Pilipino ay sumusunod sa mga panuntunan ng mga opisyal na inilathala ng Institute of National Language ng Department of Education.


Quelques exemples du dictionnaire: Ang ilang mga halimbawa mula sa diksyunaryo:

Ajoutés au dictionnaire sont des leçons qui divisent les groupes de mots par exemple. «Le corps» ou «les animaux» pour faciliter un apprentissage de cette.

 

En outre, le système de chiffres français, l'heure, la date, les mois, les semaines, les jours, les mesures, les poids et la météo sont expliqués en détail dans certaines sections.

 

Il y a aussi une section avec interjections Tagalog – français, qui sont essentiels pour une communication vivante.

Idinagdag sa diksyunaryo ay mga aralin ang mga parirala nahahati sa halimbawa 'Ang katawan' o 'ang mga hayob' upang pangasiwaan ang isang malaman na ito.

 

Sakop din nang mas detalyado sa bawat seksyon sa Pranses sistema ng mga numero, ang oras, petsa, buwan, linggo, araw, sukat, timbang at ang lagay ng panahon.

 

Din diyan ay isang seksyon na may mga pahayag Tagalog - Pranses kung saan ay mahalaga para sa isang malusog na komunikasyon. 


Quelques exemples: Ilang mga halimbawa:

Chapitre II:

La grammaire du français pour Philippines.

Il n’est pas possible de bien maîtriser une langue sans entrer dans son système grammatical. Cela vaut pour la langue maternelle comme pour toute langue étrangère.

 

Ce livre est un cours idéal pour les débutants et avancés, en particulier pour les locuteurs de tagalog qui veulent apprendre les bases de la langue française rapidement.

 

Le livre contient les principales règles de grammaire du français en schéma.

 

Le livre est conçu comme un outil indispensable pour tous ceux qui apprennent le français comme une langue étrangère.

 

Le cours est basé sur le niveau A1 - B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

 

Sans avoir appris les règles et les structures de grammaire du français explicitement, il est impossible de parler et d'écrire en cette langue correctement.

 

Toutes les phrases d'exemple sont traduites en tagalog.

 

Chaque leçon commence avec les caractéristiques simples d'une leçon de grammaire et suit ensuite les plus difficiles.

 

Un visuellement attrayant livre , clairement organisé, qui présente les principales structures de la langue française sous une forme compacte.

Kananata II:

Ang balarila ng Pranses para sa mga pilipino.

Ang balarila ng Wikang Pranses madaling intindihin pagsasalin sa Ingles at Tagalog.

 

Nilalaman rin nito ang isang buod ng balarila at talatinigang Pranses, at ng pagbilang. 

 

Ang isang komprehensibong buod ng Pranses na balarila. Sa lahat ng mga mahalagang patakaran at istrukturang panggramatika. 

 

Ang kursong ito ay depende sa antas A1 - B2 ng Karaniwang European Framework ng Sanggunian para sa Wika.

 

Ang aklat na ito may 41 aralin na tutulong sa pagpapaunlad sa inyong kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, at pagsulat.

 

Ang kursong ito ay maaaring gamitin ng kapwa nagsisimula at nakahihigit na mga estudyante sa Pranses.

 

Ang mga aralin ay hindi masyadong kahirapan para sa mga nagsisimulang estudyante o hindi masyadong magaan para sa mga nakahihigit na estudyante.

 

Lahat halimbawang parirala ay isinalin mula sa Pranses sa Tagalog.

 

Puwede rin itong gamitin ng mga estudyante na gustong mag-aral ng walang tagapagturo.

 

Subalit, matututo ka ng mas mabuting pagbigkas kung ikaw ay magsasanay sa loob ng dalawang oras bawat linggo ng may guro sa Pranses.


Exemples de grammaire: Mga halimbawa mula sa balarila:

Vocabulaire audio:                 philippin – français

Le CD a environ 1.700 mots, des phrases et des exemples de phrases, prononcées par des locuteurs natifs.

 

Le CD audio philippin - français offre une formation efficace de vocabulaire -

pour l'écoute et la répétition.

 

Développez votre vocabulaire et pratiquer votre prononciation.

Tagapagsanay na Audio:           filipino - pranses

Ang audio cd ay naglalaman ng 1700 mga salita at mga pangungusap sinasalita ng katutubong nagsasalita.

 

Ang mga pangunahing audio CD ay nagbibigay ng epektibong bokabularyo pagsasana - para sa pakikinig at pag-uulit.

 

Palawakin ang iyong bokabularyo at sanayin ang iyong pagbigkas.


Contenu du CD audio: Nilalaman ng audio CD: Content of the audio CD:

Dictionnaire audio philippin – français - tagalog

1 MGA PANGNGALAN - SUBSTANTIFS

2 MGA PANG-URI - ADJECTIFS

3 MGA PANG-ABAY - ADVERBES

4 MGA PANDIWA - VERBES

5 MGA PANG-UKOL -PRéPOSITION

6 ANG PINAKAMAHALAGANG - LE PLUS IMPORTANT

7 UNANG SALITAAN - PREMIèRE DIALOGUE

8 MGA ARAW - JOURNéES

9 ANG MGA BUWAN - LES MOIS

10 ANG ORAS - LE TEMPS

11 ANG MGA TINATANONG - L'INTERROGATIF

12 ANG PAGHAHANAP - LA RECHERCHE

 

13 ANG KATAWAN - DU CORPS

14 ANG PAGKAKASIK - LA MALADIE

15 BUS, TREN, TAKSI - BUS, TRAIN, TAXI

16 DIREKSYON – DIRECTION

17 KAGIPITAN – URGENCE

18 HOTEL – HôTEL

19 PAGBILI - L'ACHAT

20 PAGBISITA – VISITE

21 PERA - ARGENT

22 RESTAWRAN – RESTAURANT

23 MGA BILANG - NOMBRES

24 MGA HAYOP - ANIMAUX

25 MGA KULAY - COULEURS


Runs on Windows, 10 / 8 / 7 / Vista and XP.


Beaucoup de plaisir et de succès.

Saan ka man naroroon sa mundo, inaasahan naming ang iyong mahusay na tagumpay habang nag-aaral ka ng Pranses.