dictionary: english - Tagalog / filipino

Diksiyunaryong: Ingles- Filipino / Tagalog

English language course + Dictionary + Audio vocabulary trainer

Paperback with threadbinding,  Size: 21 * 15 cm, Pages: 556 + Audio CD

29,90 €

  • Sold Out

You can pay through

We deliver worldwide

Shipping with


Learn! English

 

The intensive language course with clearly structured lessons and detailed grammatical explanations and a dictionary Filipino - Ingles / English - Filipino.

 

Extra:  Audio vocabulary trainer Filipino - English

Levels: A1 to B2

Magaaral! Ingles

 

Ang masinsinang kurso sa wika na may malinaw na nakaayos aralin at detalyadong balarila paliwanag at isang diksiyunaryo Filipino - Ingles / English - Filipino.

 

Ekstra: Audio bokabularyo tagapagsanay Filipino - English

 Antas: A1 sa B2


It is not possible to master a language without gaining insight into its system of rules. This is true of the mother tongue as well as the target language.

 

This book is an ideal course for beginners and advanced, especially for Tagalog speakers who want to learn the basics of the English language quickly.

Ang bararila ng Wikang Ingles ay hindi nalalayo sa mga bararila ng iba pang mga Wikang Germaniko tulad ng Olandes, Danis, Aleman at iba pa.

 

Ang aklat na ito ay isang perpektong kurso para sa mga nagsisimula. Ang mga araling ito ay makatutulong sa iyo na matutong magsalita ng Ingles sa maikling panahon.


This book have 556 pages and is subdivided in two chapters.

 

Chapter 1:

 Dictionary: Filipino - English

 - with 23 lessons

 

Chapter 2:

 The English grammar

 - with 52 lessons

 

The course is offered in English and Tagalog.

Ang aklat na ito ay naglalaman ng 556 mga pahina na may dalawang kananata.

 Kananata 1:

 Diksiyunaryong: Filipino - Ingles

 - na may 23 mga aralin

 

Kananata 2 :

 Ang balarila ng Ingles

 - may 52 mga aralin

 

Ang kurso ay inaalok sa Ingles at Tagalog.


Contens:     Nilalaman:

Chapter I:

Dictionary english - filipino / tagalog

Grammar is not the only important thing in a language, a large vocabulary is another necessity for being able to express yourself correctly.

 

This bilingual language dictionary English - Filipino/Tagalog  that includes a grammatical introduction to the language and over 50,000 total dictionary entries, with idiomatic expressions, slang, loan words, derivations and phrases which are essential for day to day communication.

 

Easy to understand explanations & definitions.

 

Along with the meaning of the word, the dictionary will also provide usage examples.

 

This rich vocabulary contains words used in everyday life. The English aquivalents have been choosen for their accuracy and simplicity in meaning as used in everyday conversation.

 

Pilipino equivalents which have been derived from Spanish or English words or from the vernaculars, have been incorpareted together with their colloquialism to enrich the Pilipino Language of today.

 

The orthography of Filipino words is in conformity with the rules of the offical grammar published by the Institute of National Language of the Department of Education.

Kananata I:

Diksiyunaryo ingles - filipino / tagalog

Hindi lamang ang balarilang isang wika ay mahalaga, din ng isang malaking bokabularyo ay mahalaga upang ipahayag ang iyong sarili nang tama.

 

Ang diksiyunaryong Ingles - Filipino7Tagalog ay nagpapakita ng higit-kumulang 50.000 salita at pangungusap, karaniwan ay ang mga salitang madalas ginagamit sa pang-araw-araw na buhay at marami pang iba.

 

Madaling maunawaan ang paliwanag ng mga salita at mga kahulugan.

 

Kasama ang ibig sabihin ng mga salita, ang diksyunaryo ay nagbibigay rin ng mga halimbawa ng paggamit.

 

Ang mayamang bokabularyo naglalaman ng mga salita na ginagamit sa araw-araw na buhay. Ang aklat na ito ay ang kauna-unahang diksiyunaryo ng mga pinagtambal na wikang Ingles at Filipino, at layunin nito na makatulong lalo na sa mga Filipinong naninirahan sa mga bayan na ang wikang pambansa ay Ingles.

 

Ang Ingles equivalents ay pinili na ginagamit para sa kanilang katumpakan at pagiging simple sa kahulugan bilang sa araw-araw na pag-uusap.

 

Pilipino-equivalents, nagmula sa Espanyol o Ingles salita o ang vernaculars ay kinuha kasama ang kanyang Kolloquialismus upang mapagbuti Pilipino wika ngayon.

 

Ang ispeling ng mga salita Pilipino ay sumusunod sa mga panuntunan ng mga opisyal na inilathala ng Institute of National Language ng Department of Education.


Some examples from the dictionary:       Ilang mga halimbawa mula sa diksyunaryo:

Added to the dictionary are lessons that divide the word groups in eg. 'The body' or 'the animals' to facilitate a learning this.

 

 

In addition, the English numeral system, the time, date, months, weeks, days, measurements, weights and the weather are explained in detail in some sections.

 

There is also a section with interjections Tagalog - English, which are indispensable for a lively communication.

Idinagdag sa diksyunaryo ay mga aralin ang mga parirala nahahati sa halimbawa 'Ang katawan' o 'ang mga hayob' upang pangasiwaan ang isang malaman na ito.

 

Sakop din nang mas detalyado sa bawat seksyon sa Ingles sistema ng mga numero, ang oras, petsa, buwan, linggo, araw, sukat, timbang at ang lagay ng panahon.

 

Din diyan ay isang seksyon na may mga pahayag Tagalog - Ingles kung saan ay mahalaga para sa isang malusog na komunikasyon.


Some examples:      Ilang mga halimbawa:

Chapter II:

The English grammar.

This book intended for lower-intermediate and intermediate learners of English who want to acquire a solid, coherent knowledge of English grammar. The standart English grammar for elementary and intermediate learners comprehensive explained especially for Tagalog speakers who want to improve their knowledge of English grammar.

 

Developing a solid foundation in English grammar will not only help you create your own sentences correctly but will also make it easier to improve your communication skills in both spoken and written English.

 

This Course is focused on learning Basic English structures and grammar, and it is equivalent to the A1 – B2 level in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

 

The book teaches the grammar of spoken and written generalized present-day standard English and contains 52 grammar lessons..

 

Within the structure of the book the easier features of English grammar are dealt first, the more difficult ones later.

 

This course provides the learner with a simple and comprehensive overview of the rules of English grammar.

 

All sample sentences are translated into Tagalog and thus facilitates the learning of the respective lesson for Tagalog speakers.

 

A clearly organised, visually attractive English grammar book that presents the main structures of the English language in compact form.

Kananata II:

Ang balarila ng Ingles.

Ang balarila ng Wikang Ingles madaling intindihin pagsasalin sa Ingles at Tagalog.

 

Nilalaman rin nito ang isang buod ng balarila at talatinigang Ingles, at ng pagbilang.

 

Ang isang komprehensibong buod ng Ingles na balarila. Sa lahat ng mga mahalagang patakaran at istrukturang panggramatika.

 

Ang kursong ito ay depende sa antas A1 - B2 ng Karaniwang European Framework ng Sanggunian para sa Wika.

 

Ang aklat na ito may 52 aralin na tutulong sa pagpapaunlad sa inyong kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, at pagsulat.

 

Ang kursong ito ay maaaring gamitin ng kapwa nagsisimula at nakahihigit na mga estudyante sa Ingles.

 

Ang mga aralin ay hindi masyadong kahirapan para sa mga nagsisimulang estudyante o hindi masyadong magaan para sa mga nakahihigit na estudyante.

 

Lahat halimbawang parirala ay isinalin mula sa Ingles sa Tagalog.

 

Puwede rin itong gamitin ng mga estudyante na gustong mag-aral ng walang tagapagturo.

 

Subalit, matututo ka ng mas mabuting pagbigkas kung ikaw ay magsasanay sa loob ng dalawang oras bawat linggo ng may guro sa Ingles.

 

 


Examples from grammar:       Mga halimbawa mula sa balarila:

Audio vocabulary builder

Tagapagsanay na Audio


The approximately 1.500 words, phrases and example sentences for everyday use, are professionally spoken by native speakers.

 

The audio trainer for advanced learners looking to expand and consolidate their vocabulary.

 

The basic audio CD provides effective vocabulary training.

 

Extend your vocabulary and train your pronunciation.

Ang audio cd ay naglalaman ng 1500 mga salita at mga pangungusap sinasalita ng katutubong nagsasalita.

 

Ang mga pangunahing audio CD ay nagbibigay ng epektibong bokabularyo pagsasanay.

 

 Para sa pakikinig at pag-uulit.

 

Palawakin ang iyong bokabularyo at sanayin ang iyong pagbigkas.


Content of the audio CD:       Nilalaman ng audio CD:

 

 

 

 

 

1 MGA PANGNGALAN - NOUNS

2 MGA PANG-URI - ADJECTIVES

3 MGA PANG-ABAY - ADVERBS

4 MGA PANDIWA - VERBS

5 ANG KATAWAN - THE BODY

6 ANG MGA HAYOP - ANIMALS

 

 


Runs on Windows, 10 / 8 / 7 / Vista and XP.

 

I hope that you will enjoy using this book.

 

Saan ka man naroroon sa mundo, inaasahan naming ang iyong mahusay na tagumpay habang nag-aaral ka ng Ingles.